Organisaation kannattaa tavoitella erinomaisuutta

Organisaation kannattaa tavoitella erinomaisuutta

Pyrkiikö organisaatio pysyttelemään turvallisessa normaalitilassa? Vai onko se valmis hyppäämään seuraavalle tasolle? Organisaatio-coaching viitoittaa tietä kohti kulttuurinmuutosta, jossa uskalletaan hyödyntää omia menestystekijöitä.

Organisaatio-coaching tarkoittaa organisaatioiden kehittämistä coachaavalla otteella siten, että se vaikuttaa kaikilla tasoilla. Organisaation kehittämistyöhön tuodaan coachingin ulottuvuudet eli esimerkiksi ratkaisukeskeisyys, omien vahvuuksien löytäminen ja olemassaolevien voimavarojen hyödyntäminen.

Lähestymistapana organisaatio-coaching tuo mukanaan tietoisuuden kokonaisuudesta: luodaan koko organisaation kattava yhteinen näkemys siitä, mihin ollaan menossa. Tämän kehyksen puitteissa lähdetään kehittämään ajattelu- ja toimintamalleja siten, että fokus on vahvuuksissa, kannustavassa vuorovaikutuksessa ja onnistumisissa. Käytännössä prosessia viedään eteenpäin esimerkiksi yksilö-coachingin, tiimi-coachingin, valmentavan esimiestyön ja johtoryhmän valmennusten kautta.

Nähdäkseni tällaista coachaavaa kulttuuria on alettu rakentaa niissä organisaatioissa, joissa tavoitellaan erinomaisuutta. Ei vain tyydytä siihen, että hommat sujuvat ok, vaan etsitään jotain normaalin ylittävää.

Mindshift: pois fiksaamisesta

Perinteisesti organisaatioita kehitetään siten, että etsitään asioita, jotka eivät toimi ja pyritään korjaamaan ne. Tällöin tavoitteena on päästä normaaliin tilaan, ns. ok-toimintamalliin. Tämä kehittämismalli on paikallaan silloin, kun tarkoitus on lähinnä pitää yllä organisaation aiempaa toimintakykyä.

Ongelmien löytäminen ja fiksaaminen ei kuitenkaan enää riitä markkinoilla: kilpailu kovenee ja muutkin osaavat korjata virheitä. Jos näkee vain sen, mikä on pielessä, on kiinni korjausmoodissa. Päästäkseen seuraavalle tasolle, täytyy nähdä koko kuva.

Organisaatio-coaching tarjoaa mindshiftin, jossa katse käännetään huonosti toimivista asioista kokonaisuuteen ja sen erinomaisuuksiin. Silloin alkaa tapahtua todellista muutosta.
 

Positiiviset poikkeamat näyttävät suunnan

Coaching auttaa hahmottamaan, mitä vahvuuksia organisaatiossa voidaan jalostaa ja miten päästään oikeasti eteenpäin. Siirrytään korjaamisesta aktiiviseen vahvuuksien kehittämiseen.

Miten tämä tapahtuu? Paljon käytetyn mallin mukaan jokaisessa organisaatiossa on normaalin tilan lisäksi joitakin huonosti toimivia asioita eli negatiivisia poikkeamia. Aina on kuitenkin myös positiivisia poikkeamia eli erityisiä vahvuuksia ja onnistumisia. Coachingissa keskitytään näiden positiivisten poikkeamien löytämiseen ja hyödyntämiseen.

Helmien löytäminen ei aina ole ihan helppoa, koska niin organisaatiot kuin yksilötkin sokeutuvat helposti omille vahvuuksilleen. Joskus organisaatiot joutuvat vuosien saatossa depressiiviseen tilaan, jossa ei koeta minkäänlaista arvostusta omaan tekemiseen. Silloin ulkopuolinen sparraaja voi tuoda uutta näkökulmaa ja auttaa näkemään erityispiirteet. Tarvitaan tyyppi, joka kysyy: ”Oletko huomannut… ?” Tässä on business coachin rooli.

Kilpailukyky perustuu vahvuuksille

Ne organisaatiot menestyvät, jotka löytävät tien ok-tilasta positiivisten poikkeamien maailmaan. Ne alkavat kehittää omaa erinomaisuuttaan ja heille muodostuu ainutlaatuinen kilpailutekijä, joka erottaa heidät muista.

Kun vahvat alueet löydetään, niihin kannattaa panostaa ja keskittyä. Nämä positiiviset poikkeamat mallitetaan ja mallit pyritään laajentamaan muualle organisaatioon. Toimivan mallin opettaminen organisaatiossa tapahtuu yleensä siten, että ihmiset otetaan mukaan kokemukseen ja he saavat oppia tekemällä.

Organisaatio-coaching on menetelmänä poikkeuksellinen, koska se ei pyri tietämään tai toimimaan organisaation puolesta. Sanomme organisaatiolle, että teillä on parhaat konsultit jo töissä. Tehtävämme on vain auttaa näkemään se, mitä arvokasta talossa on. Näin osaaminen ja vastuu onnistumisesta jää organisaation sisään eikä kävele ulkoisen konsultin mukana ulos.

Menestyvän organisaation eväät

Kun organisaatiossa lähdetään rakentamaan coachaavaa kulttuuria, on tärkeää, että maaperä on vastaanottavainen. Tarvitaan esimerkiksi luottamusta, vastuunottoa ja kelvollista palautekulttuuria. Johdon tulee olla sitoutunut prosessiin, jotta kulttuurinmuutos voi todella tapahtua. Yleensä johto on valmis lähtemään tavoiteltuun suuntaan, kun he sisäistävät muutoksen myönteisen vaikutuksen tulokseen. Muutoksen tulee kuitenkin näkyä käytännössä, ei vain puheissa.

Me organisaatio-coachingin tarjoajina lähdemme aina siitä, että autamme organisaatiota menestymään. Tulos ja kilpailukyky ovat tärkeä osa menestymistä. Hyvät lopputulokset seuraavat siitä, että lähdetään yhdessä tietoisesti keskittymään menestystekijöihin ja rakentamaan onnistumista kaikilla tasoilla.
 

e-mail: kaj.hellbom@bci.fi | twitter: @kajhellbom | Linkedin

Pitkä kokemus ja jatkuva kouluttautuminen johtivat Raija Salomaan EU-coachiksi

Raija Salomaalle on ensimmäisenä suomalaisena myönnetty EU-coach -akkreditointi. Hänellä on nyt oikeus työskennellä kaikkien EU:n virastojen ja tiimien kanssa.

Raija Salomaa on yksi Suomen kokeneimmista ja pisimmälle kouluttautuneista business coacheista. Varmuutta Salomaalle antaa vahva bisnestausta; hän toimi pitkään esimies- ja johtotehtävissä kansainvälisessä matkailuteollisuudessa. Coaching tuli kuvioihin sattumalta, kun Salomaalle vinkattiin, että hän sopisi profiililtaan hyvin coachiksi.

”Kun tutustuin coachingiin, hämmästyin suuresti. Tuli olo, että olin tullut kotiin. Coaching sisältää arvoja, joita olin muutenkin toteuttanut esimiestyössäni, eli keskustellaan, kunnioitetaan toisiamme, tehdään yhdessä. Se kolahti kerralla.”

Uteliaana tutkijaluonteena Raija Salomaa halusi selvittää, miksi valmentava tapa toimii. Hän lähti kouluttautumaan perusteellisesti. Salomaa on suorittanut joukon coaching-koulutuksia ja sertifikaatteja, mm. BCI:n Certified Business Coach -ohjelman ja Evidence Based Coaching -ohjelman Fieldingin yliopistossa USA:ssa. Hän oli ensimmäisiä suomalaisia, joille myönnettiin ICF:n PCC-sertifiointi.

Koulutusputken huipentumana Salomaa väitteli coahingista vuonna 2017 Vaasan Kauppakorkeakoulusta. Väitöskirjassaan hän mm. tutki, millaisia kansainvälisten yritysjohtajien coaching-prosessit ovat ja mikä tekee niistä tehokkaita.

Tie EU-coachiksi alkoi tilanteesta, jossa eräs EU-virastossa työskentelvä HR-henkilö pyysi Salomaata yhteistyöhön. Kävi ilmi, että EU:ssa on coacheille ihan oma akkreditointiprosessinsa. Akkreditointi edellyttää hakemusta, tiettyä koulutustaustaa, kansainvälisiä sertifikaatteja, kokemusta johdon coachauksesta, omaa kehityspolkua supervisorin kanssa sekä onnistuneen suorituksen näyttökokeessa. Prosessin läpäistyään Salomaalla on nyt oikeus työskennellä minkä tahansa EU-viraston kanssa.

Sertifioinnit pitävät tasoa yllä

Raija Salomaa on työskennellyt päätoimisena coachina vuodesta 2005 asti. Hän toimii mm. tiimi- ja yksilöprosesseissa, yritysjohdon coachina sekä osallistuu uusien coachien kouluttamiseen ja mentorointiin.

Salomaan mukaan korkeatasoiset koulutukset ja todennettu tutkimustieto vievät alaa eteenpäin. ”Coaching-ala kasvaa koko ajan, joten tarvitsemme nimenomaan tutkittua tietoa menetelmistä ja työkaluista. Lisäksi akkreditoidut koulutukset pitävät yllä alan toimijoiden laatua”, sanoo Salomaa. ”Koulutus antaa coachille valtavasti työvälineitä, ymmärrystä, varmuutta, uskottavuutta ja lisäksi iloa oppimisesta.”

Akkreditoidun koulutuksen lisäksi coachilta vaaditaan omaa kokemusta ja yleistä liiketoiminnan ymmärrystä. ”Luottamuksen syntymistä edesauttaa se, että coachilla on perusymmärrystä bisneksestä. Nykyään organisaatiot osaavat myös vaatia sertifikaatteja enemmän kuin aiemmin. Edelleen kuitenkin eniten painaa coachin kokemus ja referenssit”, tietää Salomaa.

Kohti Brysseliä

Raija Salomaa on lähdössä helmikuussa 2018 Brysseliin coachaamaan EU-organisaation naisjohtajia. ”On todella jännittävää päästä EU:hun coachaamaan kansainvälisesti toimivia henkilöitä. Se on juuri sitä aihepiiriä, jota olen tutkinut väitöskirjassani. Mielenkiintoista nähdä, mitä siellä tapahtuu.”

Salomaan mukaan Suomessa ollaan hyvällä tasolla esimerkiksi coachien koulutuksessa, mutta ajattelutavoiltamme olemme muista jäljessä. Monissa maissa coachingia käytetään paljon enemmän.

”Suomessa on ollut vallalla yksintekemisen ja suoraviivaisen toiminnan kulttuuri. Coachingin leviämisen myötä odotettavissa on, että täälläkin organisaatiokulttuuri muuttuu keskustelevaan, kohtaavaan ja toisia arvostavaan suuntaan.”

Ylemmän johdon coachaaminen vaatii rohkeutta ja syvää osaamista

Ylemmän johdon coachaaminen vaatii rohkeutta ja syvää osaamista

Ilona Rauhala ja Jarmo Manner peräänkuuluttavat aitoa osaamista ylemmän johdon coachaamiseen. He lanseeraavat keväällä koulutusohjelman, jossa kehitetään näkemystä ja taitoa työskennellä vaikuttavasti ylempien johtajien kanssa.

Vuosia ylimmän johdon coacheina toimineet Ilona Rauhala ja Jarmo Manner ovat havahtuneet kummalliseen dilemmaan: organisaatioiden johto kaipaa ajattelukumppania, mutta suuri osa heistä ei luota coachaukseen aiempien kokemustensa perusteella. Moni johtaja hyötyisi pätevästä sparrauksesta, silti laadukkaita coacheja on vaikea löytää.

”Jos ylintä johtoa coachataan normikeinoin, he usein pettyvät prosessiin. Yhteistyö voi olla esimerkiksi liian hidasta, paapovaa tai ohjeistavaa ja silloin johtaja ei saa tarvitsemaansa peiliä. Coaching-alalla tulisi olla enemmän osaamista nimenomaan ylintä johtoa ajatellen”, sanoo Ilona Rauhala.

”Usein näkee sitä, johdon coachaaminen alkaa menetelmä edellä tai unohdetaan konteksti. Ylemmän johdon kohdalla se ei toimi”, lisää Jarmo Manner. ”Coachin ei pidä yrittää muuttaa johtajaa. Keskeistä on ymmärtää, miten johtajuus ja sen ristiriidat vaikuttavat ihmiseen. Hyvä coach katsoo maailmaa johtajan silmin ja lähestyy yhteistyötä joustavasti hänen lähtökohdistaan käsin.”

Coachin tehtävä on toimia johtajan ajattelukumppanina. Usein ylin johto on yksinäinen paikka, jossa voi harvoin tuulettaa ajatuksiaan vapaasti ja jakaa ideoitaan. Coachin kuuluu tukea coachattavan omaa ajatteluprosessia siten, ettei imeydy hänen ongelmiinsa ja ala ratkoa niitä.

Johtajat ovat yleensä nopeasti oivaltavia, energisiä ja aikaansaavia. Ajattelukumppanilta odotetaan kykyä toimia tämänkaltaisten persoonien kanssa.

”Johdon coachin olennaisin rooli on luoda turvallista tilaa toisen pohdinnalle ja avata uusia mahdollisuuksia. Ihmisillä on usein rajattu tapa katsoa tilannettaan ja coach voi auttaa kasvattamaan valinta-avaruutta”, kuvailee Jarmo Manner.Jarmo Manner on johdon valmentaja

”Johtaja on jatkuvasti arvioitavana. Valmentajana emme arvioi asiakasta vaan autamme häntä tulemaan tietoiseksi siitä, miten hän kokee roolinsa. Tärkeintä on oppia luomaan luottamuksellinen tila, jossa toinen voi olla vapaasti ja jossa hän näkee selkeämmin eri mahdollisuudet”, Rauhala sanoo.

Kiinnostus ihmismieleen ajaa eteenpäin

Ilona Rauhala on psykologi, kokenut kouluttaja ja valmentaja yritysmaailmassa. Hänen mukaansa pitkä tie erilaisten opintojen, töiden ja elämänkokemusten kautta on johtanut paikkaan, jossa hän voi toimia johtajien kanssa tasavertaisena ja tarkkanäköisenä kumppanina.

”Olen halunnut toteuttaa psykologista osaamistani niiden ihmisten kanssa, joilla on vaikutusvaltaa. Toimimalla eri ammattiryhmien parissa ja monilla toimialoilla olen nähnyt tiettyjä lainalaisuuksia ja saanut ymmärrystä siitä, mikä toimii ja mikä ei”, Rauhala pohtii. Tällä hetkellä hän tekee johtajien coachausta noin puolet työajastaan. ”Haluan auttaa johtajia tekemään työnsä paremmin.”

Myös Jarmo Manner on ollut aina kiinnostunut ihmisten mielestä ja käyttäytymisestä. KTM -tutkinnon ohella hänellä on vuosien yksilö- ja organisaatiopsykologian täydennyskoulutus. Manner on myös tutkinut johtajien henkisten voimavarojen vahvistamista sekä organisaatioiden kulttuurimuutoksia. Hän aloitti coaching-toiminnan ensin alaistensa kanssa ja siirtyi sitten coachaamaan muita.

”Coachingin kautta huomasin, miten pienetkin oivallukset saavat isoja asioita aikaan. Oman kokemuksen kautta olen huomannut, että johtajien valmennuksessa tarvitaan sellaista erikoisosaamista, johon coachin peruskoulutus ei anna valmiuksia”, kertoo Manner.

Jarmo Manner korostaa, että he pyrkivät aina työskentelemään käyttäytymistieteellisesti todennettujen toimintatapojen pohjalta.

”On myös erittäin tärkeää, että johtajien kanssa toimiva coach on työskennellyt itsensä kanssa riittävästi pitääkseen oman mielensä pois tieltä. Silloin voi aidosti keskittyä toisen ihmisen kysymyksiin eikä lähdetä terapoimaan johtajaa”, Manner painottaa.

Ylemmän johdon coach uskaltaa haastaa

Voi tuntua paradoksilta, että coachin pitää luoda johtajalle turvallinen tila ja samanaikaisesti haastaa rohkeasti. Johtajilta kuulee usein kommentteja siitä, että coachaamisesta ei ole hyötyä, koska coachit eivät uskalla vaatia tai haastaa. Pohjalla tulee olla sellainen luottamus, että asioita voi sanoa suoraan.

”Tätä työtä täytyy tehdä vähän anarkistin näkökulmasta. Pitää ottaa se riski, että saattaa kolauttaa johtajan itsetuntoa tai menettää valmennussuhteen. Johtajia ei saa pelätä, silloin yhteistyö ei toimi”, Rauhala sanoo. ”Kuitenkin suhteen täytyy olla kunnioittava. Coachilta vaaditaan rohkeutta, mutta myös viisautta ja tilannetajua.”

Ylemmän johdon coachaaminen toimii vain silloin, kun johtaja ja coach kokevat olevansa samalla tasolla. Johtajat eivät hyödy siitä, jos coach asettuu alamaiseksi tai ottaa ylemmyydentuntoisen asenteen.

Coachilta edellytetään kykyä skannata nopeasti ihmismieltä ja arvioida tilannetta. Silloin hän näkee, missä johtaja tarvitsee tukea. Toiset kaipaavat pysähtymistä ja fokusointia, toiset taas näkökulmien laajentamista. Johtajat tarvitsevat ajatuskumppanikseen tarkkanäköisen ihmisen, joka osaa kiteyttää olennaisen viestin tai kysymyksen lyhyessä ajassa.

”Joskus olen ihmetellyt, miksi coacheille koulutetaan erikseen haastavan asiakkaan kohtaamista. Missä meitä muuten tarvittaisiin, ellei juuri vaikeissa tilanteissa! Ihmiset eivät ole tyyppeinä helppoja tai haastavia, vaan coachin tehtävä on löytää se kanava, jota kautta suhde lähtee syntymään”, Ilona Rauhala tuumii. ”Jos coach jää pelkäämään vaikeutta, hän on väärällä alalla.”

Organisaatioissa toimivan coachin tehtävä on myös katsoa kokonaisvaltaisesti kaikkien etua. Vaikka coachattaisiin ainoastaan ylintä johtajaa, täytyy huomioida koko organisaation toimintalinja ja liiketoiminnan suunta.

Uusi koulutusohjelma ylemmän johdon coacheille

Kesällä 2018 starttaa Business Coaching Institutessa Jarmo Mannerin ja Ilona Rauhalan luotsaama Certified Executive Coach -koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa johdon kanssa työskenteleviä coacheja ja neuvonantajia kehittymään mestaritasolle. Koulutuksessa pureudutaan teorian ja harjoittelun kautta syvällisesti coachingiin olemisen tapana. Miten olla oman persoonan kautta valmennussuhteessa ja oivalluttaa heitä, jotka ovat hyvin kriittisiä, kenet hyväksyvät oivalluttajakseen?

Kyseessä on lähes vuoden mittainen prosessi, joka sisältää runsaasti coachausta ja sen arviointia, monimuoto-oppimista, toimitusjohtajien vierailuita ja oman coaching-mallin työstämistä. Ohjelmaan valitut opiskelijat tulevat altistumaan palautteelle, mikä auttaa oman voiman löytämisessä.

Ylempien johtajien muodostama asiakaskunta on toki suhteellisen kapea sektori, mutta siellä on tälläkin hetkellä pulaa osaavista ja pätevistä coacheista. ”Mielestäni jokaisella johtajalla tulisi olla oma coach ja läheskään kaikilla ei vielä ole”, toteaa Ilona Rauhala.

Rauhalan mukaan ohjelma soveltuu myös niille, jotka ovat mahdollisesti jo pitkään työskennelleet ylemmän johdon kanssa. Aina on varaa kehittyä ja saada tukea omaan coach-polkuunsa ja metodologiaansa. Samalla voi jakaa omaa kokemustaan vertaisoppimisen avulla. ”Haemme tarkoin valikoitunutta joukkoa. Sellaisia, jotka ovat omistautuneet tälle tielle ja haluavat oppia lisää.”

Rauhala ja Manner korostavat, että ohjelma on luotu myös heitä itseään varten: valmentaminen on kohtuullisen yksinäistä työtä ja yhteistä keskustelua tarvitaan. ”Meillä on tarve luoda kollegiaalista yhteisöä johtajien coachingia tekevien kesken. Tässä työssä ei tule koskaan valmiiksi, mekin opimme ja kouluttaudumme jatkuvasti. Kaikki tarvitsevat sparrausta ja ajattelukumppaneita.”

Tutustu tästä koulutusohjelmaan ja hae mukaan! 

BCI – BUSINESS COACHING INSTITUTE

Mäkelänkatu 54 A
00510 Helsinki
www.bci.fi
info@bci.fi

X